Regulamin-wina

Regulamin sklepu Ritex.pl - wina

 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem działania witryny sklepu internetowego ritex.pl jest możliwość zaopatrzenia się przez pełnoletniego konsumenta w dobre, markowe wina wyróżniające się od win marketowych najlepszą relacją jakości do ceny.

  2. ALFRED MOLSKI "RITEX GOURMET". posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr I/68/B/48/2019 z dnia 11-02-2019, wydane przez Prezydenta Miasta Poznania na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.), oraz art. 18 ust. 1 ustawy  z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018  poz. 2137 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą nr LXXI/1324/VII/2018 z dnia 11 lipca 2018r. i  Uchwałą nr LXXI/1324/VII/2018 z dnia 11 lipca 2018r. Rady Miasta Poznania. Zezwolenie ważne jest na czas od 12/02/2019 do 12/02/2023.

  3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 399, 60-425 Poznań, telefon 61 663 80 65, e-mail: office@ritex.pl . Za każdym razem, gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o sklepie z winami Ritex.pl dotyczy to punktu sprzedaży, o którym mowa w niniejszym punkcie. 

  4. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie sklepu z winami ritex.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej. 

  5. Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o: 
 1. Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie www.ritex.pl;
 2. Sprzedawcy lub ritex.pl – rozumie się przez to operatora witryny www.ritex.pl, właściciela Punktu Sprzedaży – firmę ALFRED MOLSKI "RITEX GOURMET;
 3. Kliencie – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary;
 4. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu z winami ritex.pl;
 6. Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie sklepu z winami ritex.pl wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;
 7. Gościu – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje zakupów w sklepie z winami ritex.pl;
 8. Moim koncie - rozumie się jako zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;
 9. Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 10. Stronie Produktowej – strona sklepu z winami ritex.pl, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.
 11. Punkcie Sprzedaży - jest punkt sprzedaży położony w w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 399, 60-425 Poznań.
 12. Dniu Roboczym – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Korzystanie ze Strony Produktowej oraz dokonywanie zakupów odbywa się na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie, oraz każdorazowo udostępnianych regulaminach promocji. Korzystanie ze Strony produktowej oraz dokonywanie zakupów przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. 

  7. Warunkiem korzystania ze Strony Produktowej jest dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki: Chrome, Opera i Firefox.

 

 II WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem dokonania zakupu w Punkcie Sprzedaży jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji.

  2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia lub telefonicznie ze wsparciem konsultanta ritex.pl, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na Stronie Produktowej Sprzedawcy www.ritex.pl, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru. W zamówieniu Klient wskazuje:
 1. zamawiany Towar lub Towary;
 2. dokładne dane do wystawienia faktury VAT detalicznej (adres płatnika i jego numer NIP);
 3. numer telefonu kontaktowego;
 4. termin odbioru Towarów;
 5. sposób dokonania płatności.
 1. Uprawnionymi do zakupu w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu , w tym do składania zamówień, ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby:
 1. pełnoletnie,
 2. trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru,
 3. którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych,
 4. które nie dokonują zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania zamówienia (Klient dokonujący zakupów jako Gość) lub dostępny w sekcji Moje konto (Klient zarejestrowany) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, szczegóły dotyczące zamówienia wraz z informacjami, wymaganymi odrębnymi przepisami prawa;
 6. Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail oraz adresu e-mail i numeru telefonu w przypadku składania telefonicznych zamówień, dokonując aktualizacji danych w sekcji Moje konto lub informując o tej zmianie konsultanta ritex.pl, aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.
 7. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.
 8. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 10. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień telefonicznie pod numerem telefonu (0-61) 663 80 65. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio, z tym zastrzeżeniem że:
 1. Umowa sprzedaży oraz odbiór Towaru może dojść do skutku dopiero po dokonaniu potwierdzenia zamówienia na stronie ritex.pl i uiszczenia ceny przez Klienta. Niezależnie od tego, za każdym razem Sprzedawca upewnia się ustnie, przed realizacją zamówienia, czy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu;
 2. Dokonując zamówienia telefonicznie przy współpracy z konsultantem ritex.pl, Klient po zakończeniu procedury składania zamówienia otrzymuje na adres mailowy, podany konsultantowi, akceptacyjną wiadomość e-mail, zawierającą treść zamówienia (dane płatnika, adres wysyłki, kody zamówionych Towarów, łączną kwotę zamówienia i numer zamówienia). Zakończenie procesu zamówienia i płatność dokonywane są w następujący sposób: (…)
   i) Klient przechodzi do ostatniego kroku zamówienia klikając „Zamawiam i płacę”;
   ii) Klient dokonuje płatności poprzez system płatności eCard za złożone telefonicznie zamówienie (nie dotyczy płatności gotówką przy odbiorze)
   iii) po potwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość zwrotną dokumentującą ten fakt.
 1. Równoczesne spełnienie tych wymagań jest podstawą do przekazania zamówienia telefonicznego do realizacji.
 2.  Sprzedawca zastrzega, iż zamówienia telefoniczne są przyjmowane od godziny 09:00 do godziny 17:00 w Dni robocze.
 3. Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie z winami ritex.pl, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do odbioru.

 

III CENY I POLITYKA CENOWA

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Produktowej sklepu z winami ritex.pl są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie sklepu z winami ritex.pl przy Towarze, w chwili składania zamówienia. O łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu z winami ritex.pl, bądź wprowadzania w nich zmian. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

  3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia Towarów kupionych w Punkcie Sprzedaży prezentowana jest na stronie sklepu z winami ritex.pl, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy i terminu odbioru zamówienia oraz formy płatności.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych w Punkcie Sprzedaży oraz przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży w Punkcie Sprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Promocje i wyprzedaże regulowane są odrębnymi regulaminami promocji.

 IV FORMY PŁATNOŚCI

Akceptowane są następujące formy płatności:

- płatność kartą kredytową / płatniczą DOTPAY:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic

- przelew natychmiastowy - szybki przelew Blue Media lub Dotpay

* Płatności obsługiwane są przez system Blue Media S.A. wg zasad określonych przez tego operatora na stronie www.bluemedia.pl

- płatność za pobraniem

Płatność przy odbiorze zamówionego produktu następuje bezpośrednio do rąk kuriera firmy UPS.

- przelew tradycyjny 

Wpłata na konto Firmy Ritex Gourmet Alfred Molski w formie przedpłaty (w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia)

Nr konta:

SANTANDER  53 1090 1362 0000 0001 1167 7074

- gotówka / karta*

*Płatność przy odbiorze w firmie  (gotówka / karta) :  Ritex Gourmet, ul. Dąbrowskiego 399, 60-425 Poznań

Możliwość odbioru zamówień internetowych - ul. Dąbrowskiego 399, 60-425 Poznań

V REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w Punkcie Sprzedaży, (ul. Dąbrowskiego 399, 60-425 Poznań) w Dni Robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00, do rąk własnych Klienta. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi może być dokonany wyłącznie przez Klienta niebędącego osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.) („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 2) osobom do lat 18; 3) na kredyt lub pod zastaw.”).
 2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Towary będące napojami alkoholowymi uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta. W wypadku podejrzenia nietrzeźwości Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Towary będące napojami alkoholowym może odmówić wydania Towaru.
 3. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 4. W przypadku niemożności dokonania odbioru osobiście Klient może upoważnić do odbioru Towaru pełnoletnią osobę trzecią wskazaną w zamówieniu. Wydanie Towaru następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Klientowi lub wskazanej przez niego osobie. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję odbioru Towaru za pośrednictwem osoby trzeciej Klient oświadcza, że upoważnia tę osobę do odbioru Towaru w jego imieniu.
 5. W wypadku odbioru Towaru zgodnie z wyborem Klienta dokonanym na podstawie punktu V.4 dalsze dostarczenie Towaru odbywa się na zasadach wynikających z odrębnych ustaleń Klienta z osobą trzecią.
 6. W wypadku opisanym w pkt. V.5 Towar po odbiorze z Punktu Sprzedaży dostarczany jest pod adres podany w formularzu zamówienia lub podany konsultantowi w trakcie składania zamówienia telefonicznie.
 7. Po zawarciu umowy i odbiorze w Punkcie Sprzedaży Dostawa Towaru przez osobę trzecią następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta.
 8. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu Klient będzie informowany przez pracownika Ritex Gourmet Alfred Molski o fakcie związanym z wydłużeniem czasu realizacji zamówienia oraz o proponowanym terminie dostawy.
 9. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży w Punkcie Sprzedaży jest przekazywany Klientowi najpóźniej w chwili odbioru Towaru. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest prezent – faktura VAT detaliczna nie jest dołączana do przesyłki, lecz wysyłana niezwłocznie na adres płatnika wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 10. Zaleca się, by przy odbiorze Towaru sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia (w przypadkach opisanych w punktach V.5 i następnych rekomenduje się sprawdzić zawartość opakowania w Punkcie Sprzedaży).
 11. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia przy odbiorze lub Towar uległ uszkodzeniu celem usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany osobie wydającej Towar w Punkcie Sprzedaży (lub w wypadku opisanym w punktach V.5 i następnych kurierowi), drugi zaś wysłany na adres Sprzedawcy.

 

VI WARUNKI DOSTAWY

Dostawa zakupów na terenie całego kraju (przesyłka kurierska UPS):

*  przy zamówieniu o wartości powyżej 189 zł dostawa GRATIS

*   przy zamówieniu o wartości poniżej 189 zł koszt dostawy wynosi:

Kurier UPS:

przedpłata na konto – 13,99 zł

przesyłka pobraniowa - 15,99 zł

[Tylko firma kurierska UPS gwarantuje i zapewnia bezpieczną dostawę wraz z ubezpieczeniem zawartości przesyłki * w szczególności dotyczy opakowań szklanych] 

VII REKLAMACJE I ZWROTY W STOSUNKACH Z KLIENTAMI NIE BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.
 2. Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.
 3. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
 4. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VIII REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU W PRZYPADKU TRANSAKCJI Z KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za sprzedaż pełnowartościowego towaru bez wad.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Celem usprawnienia procesu reklamacji, zaleca się podanie danych identyfikujących Klienta oraz nr zamówienia.
 4. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 5. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Odstąpienie od umowy nie wymaga podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 6. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest pod adresem https://ritex.pl/pl/i/Regulamin/3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności,. Zwrot kosztów nie dotyczy innych kosztów aniżeli najtańsze koszty odbioru Towaru.
 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. Opisane ograniczenie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość Towaru i nie pozbawia Klienta prawa do złożenia reklamacji.
 15. W celu usprawnienia procesu zwrotu towaru, Sprzedawca zaleca, by wino, które ma być przedmiotem zwrotu wskutek odstąpienia od umowy, nie było otwierane przez Klienta czy też pozbawiane oryginalnej banderoli.
 16. Informujemy, iż Klient będący konsumentem, niezależnie od możliwości dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej, ma prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów z przedsiębiorcą, wśród których należy wyróżnić m.in. mediację, arbitraż oraz komisje skargowe. W szczególności, Klient ma prawo skierować wniosek do jednego spośród Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich. Wykaz właściwych jednostek jest obecnie dostępny na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Ponadto Klient w celu ochrony swych praw, ma również prawo zwrócić się o pomoc do właściwych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub też do organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. do:
 17. Federacji Konsumentów – adresem strony: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html
 18. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich – adres strony: http://konsumenci.org/pomoc-konsumencka,znajdz-pomoc,,1.html

IX BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.
 2. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury DOTPAY używającej bezpiecznych technik.
 3. W szczególności operator witryny www.winezja.pl nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji DOTPAY.

 

X POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. W czasie korzystania z witryny www.ritex.pl lub składając telefoniczne zamówienie Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. 
 2. Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (w tym w celu rozpatrywania reklamacji). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika. 
 3. Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie Czasopisma elektronicznego, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204). 
 4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych RITEX GOURMET ALFRED MOLSKI są gromadzone i przetwarzane w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody osoby, której dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych na podstawie art. 23 ust 1 pkt 5 ww. ustawy. 
 5. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Użytkownik może wykonać samodzielnie w sekcji ‘Moje konto’ lub zwrócić się z prośbą do operatora witryny www.ritex.pl o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienie ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbę. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane. 
 6. Witryna www.ritex.pl umożliwia Użytkownikom umieszczanie komentarzy, ocen i opinii pod Towarami. 
 7. Niektóre obszary witryny www.winezja.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania pliki Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.

 XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ritex Gourmet Alfred Molski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ritex Gourmet Alfred Molski a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Ritex Gourmet Alfred Molski.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu staną się skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Termin ten, będzie nie krótszy niż 14 dni od daty opublikowania nowego brzmienia Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane na podstawie regulacji aktualnych w dacie ich złożenia. Zmiana Regulaminu nie pozbawia Klientów praw nabytych przed wejściem w życie zmian Regulaminu. 
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2019 i ma zastosowanie w sklepie ritex.pl w kategorii wina.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl